GDPR

Integritetspolicy

Den nya dataskyddslagstiftningen som trätt i kraft den 25 maj 2018 syftar bland annat till att stärka individens rätt till sin data. Därför har du rätt att veta vad vi gör med dina uppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina uppgifter, hur länge vi sparar dem och vilka som tar del av uppgifterna.

De personuppgifter som lämnas till TS Fastigheter i Sollefteå AB behandlas i enlighet med vid var tid gällande lag eller annan författning och i enlighet med våra interna riktlinjer, policies och rutiner för hantering av personuppgifter.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som hyresgäst i samband med att kontrakt skall skrivas mellan dig och oss. För att hålla våra register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och offentliga register.

Vilka uppgifter samlar vi in?

I samband med att du kontaktar oss för att hyra lokal eller förråd från oss hanterar vi från dagen för kontraktskrivande ditt namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in och behandlar uppgifter:

Som du själv har lämnat i samband med att du skriver ett kontrakt med oss gällande hyra av lokal eller förråd.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till kontraktskrivande med dig används endast i syfte för kontrakt och vidare kontakt mellan TS Fastigheter i Sollefteå AB och dig som hyresgäst. TS Fastigheter lämnar endast ut dina uppgifter till tredje part om det krävs enligt lag eller när det behövs för att utföra en rättslig förpliktelse som TS Fastigheter i Sollefteå AB omfattas av.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlat in om dig för kontraktskrivning finns kvar hos oss i fysisk kontraktsform under hyrestiden. Efter avslutat kontrakt mellan dig som hyresgäst och TS Fastigheter förstörs det fysiska kontraktet. Elektroniskt finns dina uppgifter kvar i bokföringssystemet som skyddas enligt de föreskrifter och lagar som gäller.
Hur förvarar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlat in om dig förvaras i fysiskt form inlåst i säkerhetsrum & i elektronisk form på enligt föreskriven lag skyddade enheter.